สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ Loei Primary Educational Service Area Office 1 ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1

ติดต่อเรา
Q&A : ช่องทางติดตามสอบถาม
เว็บไซต์ กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและนิติกร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLiCT)
เว็บไซต์ สถานศึกษาในสังกัด
อำเภอเมืองเลย
อำเภอนาด้วง
อำเภอเชียงคาน
อำเภอปากชม
อำเภอท่าลี่
เอกชน/ตชด.
Data Information
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย ๑
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
EMIS สารสนเทศเพื่อการศึกษา
B-OBEC สารสนเทศสิ่งก่อสร้าง
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ประเมิน ITA สพป.เลย ๑
ระบบบริการ : E-Services
AMSS++
e-SERVICE บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
e-Budget ระบบบริหารงบประมาณ
e-Salary พิมพ์สลิปเงินเดือน
e-Bamnan พิมพ์สลิปเงินบำนาญ
e-TAX พิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
e-Bonus แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
e-Gorpor7 พิมพ์ ก.พ.7
e-PP บริการแบบ ปพ.
e-Maintenance : ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
e-Appeals : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ระบบการเรียนการสอน : E-Learning
KM : ศูนย์จัดการความรู้
OBECLib : ห้องสมุดอัตโนมัติ
OTPC Content
โปรแกรมสุ่มอ่านคำพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร : Communication
ระบบ SCOPIA
ระบบ HangOuts
YouTube Live : loei1online
อีเมล์และเว็บไซต์ @loei1.go.th
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดบุคลากรในสำนักงาน
แนะนำบุคลากร
นาง นัยนา ยิ้มชื่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเลิง
แนะนำบุคลากรประจำสำนักงาน
นาย ทองคูณ พุทธวงษ์ (คูณ)
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกษียณปี พ.ศ.2563
แนะนำบุคลากร
นาง อังคณา ผลมาตย์ (จ๋อม)
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
โรงเรียน บ้านกกทอง
แนะนำบุคลากร
นาง ณิชากร พลเวียง (ณิ)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านก้างปลา
Flag Counter
Google site start 13-3-2559. Counter is 17,305