สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ Loei Primary Educational Service Area Office 1 ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1

ติดต่อเรา
Q&A : ช่องทางติดตามสอบถาม
เว็บไซต์ กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและนิติกร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLiCT)
เว็บไซต์ สถานศึกษาในสังกัด
อำเภอเมืองเลย
อำเภอนาด้วง
อำเภอเชียงคาน
อำเภอปากชม
อำเภอท่าลี่
เอกชน/ตชด.
Data Information
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย ๑
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
EMIS สารสนเทศเพื่อการศึกษา
B-OBEC สารสนเทศสิ่งก่อสร้าง
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ประเมิน ITA สพป.เลย ๑
ระบบบริการ : E-Services
e-SERVICE บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
AMSS++
e-Budget ระบบบริหารงบประมาณ
e-Salary พิมพ์สลิปเงินเดือน
e-Bamnan พิมพ์สลิปเงินบำนาญ
e-TAX พิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
e-Bonus แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
e-Gorpor7 พิมพ์ ก.พ.7
e-PP บริการแบบ ปพ.
e-Maintenance : ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
e-Appeals : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
PhoneBook ค้นหาโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ระบบการเรียนการสอน : E-Learning
KM : ศูนย์จัดการความรู้
OBECLib : ห้องสมุดอัตโนมัติ
OTPC Content
โปรแกรมสุ่มอ่านคำพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร : Communication
ระบบ SCOPIA
ระบบ HangOuts
YouTube Live : loei1online
อีเมล์และเว็บไซต์ @loei1.go.th
อื่น ๆ : Other
บ้านน้ำใจ
โรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.๑
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดบุคลากรในสำนักงาน
แนะนำบุคลากร
นาย ดาวเด่น เหลาผา (เด่น)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหาดเบี้ย
แนะนำบุคลากรประจำสำนักงาน
นาย บรรจงศักดิ์ ทองไชยะ (ป็อบ)
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
https://www.facebook.com/pop.1239
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกษียณปี พ.ศ.2563
แนะนำบุคลากร
นางสาว รุจิรา สมเคหา (อิ๋ว)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน อนุบาลเลย
แนะนำบุคลากร
นาง ราตรี ศรีบุรินทร์ (ติ้ง)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน เมืองเลย
Flag Counter
Google site start 13-3-2559. Counter is 21,420