1. ชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทาง เรื่องอ่านออกเขียนได้ใน 1ปี DLIT
 2. ประเมินผลการอบรมทางไกล เรื่องอ่านออกเขียนได้ใน 1ปี DLIT
 3. ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๓ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๔
 4. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เปิดระบบ TEPE Online ศูนย์ประจำจังหวัดเลย
ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
×

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน มิถุนายน
 • วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • วันที่ 9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล
 • วันที่ 21 มิถุนายน : วันดำรงราชานุภาพ
 • วันที่ 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • วันที่ 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่
 • วันที่ 26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติด
 • ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายสุขสันต์ นาหัวนิน นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ นายกฤต สุวรรณพรหม นางประณยา บุญลือ นายอุทร พินิจมนตรี นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นายสมเดช เจริญชนม์ นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นางพูนสุข ศรีวิชา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ