1. ประกาศรายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
 2. ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๓ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๔
 3. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 4. ให้ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามหลักสูตร สพฐ. มารับวุฒิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 5. รายงานผลสอบ LAS ปี 2557
เปิดระบบ TEPE Online ศูนย์ประจำจังหวัดเลย
ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
×

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน พฤษภาคม
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล
 • วันที่ 3 พฤษภาคม : วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
 • วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
 • วันที่ 6 พฤษภาคม : วันกาชาดโลก
 • ข้างขึ้น เดือน 6 : วันพืชมงคล
 • ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 (เดือน 7 ในปีที่มีอธิกมาส) : วันวิสาขบูชา
 • ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 : วันต้นไม้แห่งชาติ
 • วันที่ 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก
 • ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายสุขสันต์ นาหัวนิน นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ นายกฤต สุวรรณพรหม นางประณยา บุญลือ นายอุทร พินิจมนตรี นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นายสมเดช เจริญชนม์ นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นางพูนสุข ศรีวิชา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ