สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน เมษายน
 • วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน, วันออมสิน
 • วันที่ 2 เมษายน : วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
  วันสายใจไทย, วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันหนังสือเด็กแห่งชาติในประเทศไทย
 • วันที่ 6 เมษายน : วันจักรีวันจักรี
 • วันที่ 7 เมษายน : วันอนามัยโลก
 • วันที่ 13 14 15 เมษายน : วันสงกรานต์
 • วันที่ 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุ,
 • วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว
 • วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
 • วันที่ 23 เมษายน : วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
 • วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล
 • วันที่ 29 เมษายน : วันเต้นรำสากล
 • วันที่ 30 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภค
 • นายอุทร พินิจมนตรี นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นางพูนสุข ศรีวิชา นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นางทศชพรรณ แก่นมณี นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นางณัฎฐิกา วอแพง นายสุขสันต์ นาหัวนิน นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายพินิจ พรหมมาวัย นายสมเดช เจริญชนม์ นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ นายกฤต สุวรรณพรหม นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ

  ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน
  สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
  ×