Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18314 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9916 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2682 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2049 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2035 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2007 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1878 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1722 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1641 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1621 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Marked down Bulk Nomination Packages meant for Institutions
โดย: osoxyza
ติดประกาศ: 02-26-2019 @ 04:11 am

Currently, fashion is cast as a significant position in our lives. Apparently this is evident on the example of megastars. But does this watch affect us all?
To start, now young people include the most thinking about the latest trends. Their counter and the prefer to look good is used by show business and causes the breakthrough of might be found like Design TV or maybe numerous courses in the style of "Hot or perhaps Not".
Further, every women's or youngster magazine possesses its own fashion division, which is intended as a tutorial for visitors. There are even young ladies who treat these newspaper publishers as a Holy book. All you need to undertake is research to see what amount of fashion is usually affected by persons.
In addition , in schools, gals are afraid of staying ridiculed as a result of unfashionable outfits. It demonstrates the scale connected with media difficulty on adolescents. For example , the particular ridiculous model of emo is now extremely eye-catching because of its monitor on television set, video clips along with magazines for youths. In addition , there is an inexplicable self-belief that people dressed in stylish fashion are in some better than people.
On the other hand, you will find individuals who seem unmoved via the confusion around fashion and also the media plus represent their unique style of attire. Unfortunately, there are actually not many of these.
In conclusion, ubiquitous fashion genuinely affects the way we dress. Very low strong impact on our lives, that is certainly growing on a regular basis.
Halloween is really a holiday famous on thirty first of November. It derives from Dean jerrod holiday associated with Saints, however it has become simply just an opportunity to enjoy the fun. However , it's really a fun inside a scary atmosphere.
First of all, delete word one can look at lots of people within disguise. These people were costumes involving scary beings - similar to ghosts, vampire, monsters etc . - or even pretend that they are some prominent horror personalities, like Freddy Krueger. Very common on that will day, the fact is inseparable, happen to be such elements like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of ineffective pumpkins by using scary encounters carve out plus a candle fit inside.
A very popular activity associated with the children is certainly trick-or-treating. Dressed up in their costumes, they go with house to house asking „trick or cope? ”. Many people ask for snacks, especially fairly sweet ones, since case regarding refusal, these are eager to perform a trick on the individual refuses.
Young people, who are as well old so that you can trick-or-treat, prefer costume persons with attractions like terrifying stories revealing to, watching terror films or perhaps visiting venues that are considered haunted.
Ultimately I want to speak about a very popular Evening game named apple bobbing. A large basin is filled with water with some celery floating with its surface area. The task on the participants is usually to catch any apple with the teeth. Applying hands will be forbidden.
Vampire party is very popular in the states but it is normally gaining a lot more fans in European countries likewise. http://hr.gymsupl.pl

My trip to school starts every day on eight. That is a time regarding heavy page views, because a lot of students appear there in addition. First, I actually go to the locker room. In my school, every single student has got his own locker room and a key to it. We leave the coat now there and transform my shoes and boots. I have to achieve this because the college students are not are actually walk the teachers corridors from the same boots as out in the open. Thanks to this principle, classes corridors and also classes remain clean. Quite often, if I possess a lot of lessons in a supplied day, When i leave many textbooks at my cupboard making sure that I do not have to carry quite a heavy bag.
After leaving things from the locker area, I visit class. Oftentimes I have several lessons from the same training, but often students have to go to different instructional classes on the same morning. When I the appropriate school. usually different students happen to be waiting certainly, there. Welcome together with talk only a few minutes to start out the article. Each lesson has just 45 minutes, accompanied by a 10-minute break. There is also one rather long break, which inturn starts from twelve o'clock and persists 20 a few minutes. During the break I usually speak with friends, and quite often I make an attempt to learn a little something for the next courses, for example a crash a class.
As soon as the third or perhaps fourth class, I feed on something. Ordinarily in the morning We make a collation, which I go onto school, nonetheless sometimes We buy a bun in a go shopping located on the ground floor of the classes. You can also order tea, caffeine or additional beverages right now there, but As i rarely complete the work. I usually have six or seven lessons every day. Throughout the last lesson We are usually really tired and I dream about revisiting home. When the last call finally happens to be, I go to my locker room to take my coat in addition to change this shoes for a second time and I'm happy to go forth.
Thanks for the last letter. So i'm so delighted Joey go to walk! It ought to be a great practical experience. I ask yourself when he will start talking. Maintain me kept up to date! And, of course, Jane - I assist Tom. The way we wish think it is great in the event you moved to be able to Warsaw. We're able to meet often. And the array of future alternatives for Joey and for people is bigger than you believe that, really. At this point let us wish you a Pleased Easter. May perhaps your desires come true in that joyful planting season time. May the serene spirit of your Resurrection for Christ fill your paper hearts and sleep in them always. I seriously hope that you're going to spend this time with your as well as you will enjoy the wonderful natural environment.

Please reduce me regarding such a short letter, still I am genuinely overloaded with all the work as well as preparations for the wedding. On the web so happy you will are available! Eh, is actually time for everyone! Write once you find the moment.
I can't prevent thinking about everyone since the latter time I saw you. Every time I near my eye lids, I see your individual wonderful face and that fantastic smile of yours. Goodness me, Queen connected with my coronary heart, I want to take on you apart to an snowdonia where we were actually able to hide and be happy jointly forever. Along with the eyes of my creative thinking, I see people, my Attractive, lying on the beach in which mild the wind gently brings down golden bright dust out of between the white wine clouds earlier. You just lay and watch the exact endless purple ocean as well as sky.
Regarding that is, the perfectly colourful valley would blossoms every day for us. We could lay on the the most responsible, softest and also freshest your lawn in the world and enjoy appearing together. In addition to the at night, we would choose and watch the sun's rays sinking while in the boundless marine environments that make its lighting breaking this into cozy shades of inflammed to make it the dark gloss, which wraps us featuring a arms together with sings probably the most breathtaking reasonable of quiet. That I would prefer to come true someday, my Beloved.

And for at this time, I want to think your soft sweet lip area on my own again. The main awareness of your current existence as well as your love to me is truly the explanation to live. We have always enjoyed you u always definitely will, my Gf.
Currently, individuals live longer than they were doing in the past. There are lots of sources of the following phenomenon. At present life is not merely longer, but also better along with easier, which owe that to the development of technology and also medicine. We could seeing an upsurge in human health and fitness awareness, especially regarding HIV / CAN HELP, cancer in addition to malignant growths. Generally people are more and more considering health. Often the media encourage a healthy life style and give useful information on proper nutrition related health. The ideal contemporary man is actually slim, should sport, is not going to smoke and eat around fast-food restaurants. I believe we live a bit longer today with the following motives.
First and foremost, the actual medical and biotechnology industry gives ever innovative solutions. For instance , modern medical science has uncovered how melanoma cells acquire and is doing everything inside the power to stop these components. What's more, within modern laser centers doctors use a variety of strategies, paying very good attention to the main calm surroundings in private hospitals. They are hunting for psychological secrets to solve health concerns. In the 20th century, people today began to seek out drugs regarding struggling with several different mental symptoms. Society ultimately understood in which isolation (imprisonment) is not wish for00 this type of uncomfortableness. Doctors observed that, for example , melancholy is not only the particular patient's compressed mood.
Second of all - to date, we do not have to deal with the problem of great and common epidemics. The costa rica government is aware of the threat and tries to keep clear of it without exception.
Finally, it should mentioned that you have a great familiarity with a healthy lifestyle compared to what our forebears knew with regards to health. Adult females know almost anything about appropriate nutrition along with diets. Individuals used to proceed to the gym and take care of the body. Sport is classy. What's more, people today start to give up smoking cigarettes. They are a hundred percent aware of matter of this dependency. Cigarettes significantly affect overall health, can cause both equally lung cancer tumor and many other disorders.
In summary, it seems like obvious that men and women live more today. We certainly have better medical care bills and we may use many new pioneer technology and treatments. However , even more importantly, we want to look after ourselves and now we do not disregard our health difficulties.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02-26-2019 @ 04:11 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที