Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18671 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10010 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2702 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2071 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2070 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2056 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1895 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1744 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1660 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1641 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Directory Design Competitive events
โดย: opuwyw
ติดประกาศ: 03-01-2019 @ 05:55 am

Presently, fashion works a significant role in our lifetime. Apparently this is often evident from the example of megastars. But does it affect us all?
To start, at this time young people are classified as the most keen on the latest traits. Their pride and the aspire to look good is needed by indicate business and causes the victory of might be found like Design TV or numerous products in the form of "Hot or Not".
Furthermore, every can easily or youngster magazine has some fashion department, which is intended as a direct for subscribers. There are even young ladies who handle these magazines as a Holy book. All you need to undertake is browse around to see simply how much fashion is usually affected by folks.
In addition , inside schools, young ladies are afraid of currently being ridiculed as a result of unfashionable garments. It displays the scale about media demand on young adults. For example , typically the ridiculous model of emo has grown to be extremely appealing because of its present on television, video clips along with magazines for youths. In addition , it has an inexplicable opinion that people dressed in stylish apparel are in some way better than people.
On the other hand, you will discover individuals who feel unmoved by confusion approximately fashion as well as the media as well as represent his or her style of dress. Unfortunately, there are not many of them.
In conclusion, all-pervasive fashion certainly affects the way we dress. It has a strong relation to our lives, which is growing regularly.
Halloween is known as a holiday famous on 31st of July. It came about from Orlando holiday of All Saints, however has become merely an opportunity to superb. However , this is the fun within the scary air flow.
First of all, delete word one can see lots of people within disguise. These folks were costumes about scary beings - for example ghosts, ghosts, monsters and so forth - or maybe pretend that they are some renowned horror character types, like Freddy Krueger. Quite typical on the fact that day, in truth inseparable, usually are such components like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of hollowed out pumpkins together with scary people carve out in addition to a candle put inside.
The most popular activity among the children is normally trick-or-treating. Concealed in their attires, they go with house to accommodate asking „trick or take care of? ”. These people ask for snacks, especially sweet ones, and case regarding refusal, they are simply eager to have fun a strategy on the one who refuses.
Teenagers, who are way too old to trick-or-treat, opt for costume celebrations with points of interest like terrifying stories indicating, watching scary films and even visiting venues that are considered haunted.
Finally I want to refer to a very popular Halloween season game described as apple bobbing. A large container is filled with drinking water with some celery floating at its outside. The task in the participants is always to catch some sort of apple using their teeth. Working with hands is actually forbidden.
Halloween party is very popular in the United States but it is usually gaining more and more fans in a variety of European countries likewise. http://www.hr.gymsupl.pl

My day at school begins every day for eight. This is the time connected with heavy website visitors, because lots of students take place there as well. First, When i go to the locker room room. With my school, any student seems to have his own locker room and a key to it. My spouse and i leave this coat right now there and alter my boots. I have to make it happen because the students are not permitted to walk the varsity corridors during the same athletic shoes as outside. Thanks to the principle, education corridors as well as classes continue to be clean. From time to time, if I employ a lot of training in a offered day, I leave many textbooks at my cupboard so I do not need to carry an exceedingly heavy day pack.
After making things on the locker room or space, I go to class. At times I have numerous lessons on the same class, but normally students have to go to different tuition on the same working day. When I the actual appropriate group. usually different students happen to be waiting truth be told there. Welcome together with talk for several minutes get started on the lessons. Each lessons has really 45 minutes, and then a 10-minute break. We also have one prolonged break, which often starts in twelve o'clock and will last 20 a matter of minutes. During the escape I usually talk to friends, and quite often I make sure to learn a little something for the next instructions, for example should there be a class.
Following third or simply fourth lessons, I eat something. Often in the morning My spouse and i make a sandwich, which I take to school, however , sometimes When i buy a bun in a go shopping located on the beginning of the education. You can also shop for tea, caffeine or different beverages generally there, but I actually rarely do it right. I usually possess six and also seven lessons every day. Over the past lesson I am usually incredibly tired and i also dream about coming home. If the last call up finally bands, I check out my locker to take the coat and change the shoes once again and So i'm happy to go forth.
Thanks for the latter letter. I am so lucky Joey go to walk! It must be a great feel. I question when he will initialize talking. Keep me refreshed! And, yes, Jane instructions I service Tom. I absolutely think it would great should you moved so that you can Warsaw. We were able to meet more regularly. And the collection of future choices for Joey and for an individual is bigger than you believe that, really. These days let us like you a Delighted Easter. Might your ambitions come true on this joyful spring and coil time. Could the peaceful spirit on the Resurrection regarding Christ populate your paper hearts and remain in them for good. I far hope you do spend the with your family and you will enjoy the wonderful environment.

Please reduce me intended for such a quite short letter, yet I am extremely overloaded with the work plus preparations for the wedding. Me so happy you will take place! Eh, they have time for people! Write when you find the time frame.
I can't prevent thinking about one since the previous time I saw you. Whenever I in close proximity my eyes, I see your current wonderful encounter and that astonishing smile for yours. My oh my, Queen with my cardiovascular system, I want to take on you away from to an tropical isle where we were able to hide and grow happy alongside one another forever. Using the eyes involving my mind, I see you actually, my Wonderful, lying for the beach everywhere mild blowing wind gently brings down golden inviting dust through between the white colored clouds earlier. You just sit and watch the particular endless yellowish ocean plus sky.
For that region, the perfectly colourful dale would prosper every day now. We could rest on the greenest, softest as well as freshest sod in the world and enjoy staying together. Since the at night, we would go and watch the sunlight sinking inside the boundless oceans that publish its lighting breaking them into heat shades of reddish colored to make it a dark shimmer, which gloves us featuring its arms together with sings the most breathtaking reasonable of quiet. That I wish to come true sooner or later, my Darling.

And for at this point, I want to come to feel your smooth sweet pure on excavation again. The exact awareness of your personal existence plus your love to me is truly why to live. You will find always treasured you u always will certainly, my Sweetheart.
Currently, folks live for a longer time than they did in the past. There are numerous sources of the following phenomenon. At present life is not alone longer, but in addition better in addition to easier, and we owe this to the development of technology as well as medicine. We are seeing an upsurge in human health and wellbeing awareness, mainly regarding HIV / ALLOWS, cancer along with malignant tumors. Generally individuals are more and more considering health. Typically the media encourage a healthy life-style and give suggestions about proper diet. The ideal current man is usually slim, really does sport, will not smoke and does not eat within fast-food bistros. I believe that others live lengthier today for that following arguments.
First and foremost, the actual medical and biotechnology industry offers ever completely new solutions. Like modern drugs has observed how most cancers cells build and is carrying out everything in the power to discontinue these components. What's more, inside modern skin clinics doctors utilize a variety of methods, paying very good attention to the calm environment in clinics. They are seeking out psychological methods to solve illnesses. In the twentieth century, consumers began to seek out drugs if you are struggling with a variety of mental problems. Society ultimately understood that will isolation (imprisonment) is not a solution to this type of soreness. Doctors that, for example , major depression is not only the particular patient's feeling hopeless mood.
Second - now, we do not live through the problem of great and frequent epidemics. The us government is aware of the main threat plus tries to avoid it without exception.
Finally, it must be mentioned there are a great knowledge of a healthy lifestyle compared to what exactly our ancestors knew related to health. Most women know almost everything about right nutrition along with diets. Gentlemen used to look at the gym and finish the body. Hobby is stylish. What's more, people start to quit smoking. They are absolutely aware of residuals of this habit. Cigarettes critically affect health and wellness, can cause equally lung tumor and many other illnesses.
In summary, this indicates obvious that men live a bit longer today. Received better chunks of money and we will use many new pioneer technology and remedies. However , just remember, we want to look after ourselves and we do not overlook our health challenges.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-01-2019 @ 05:55 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที