Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18813 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10108 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2714 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2124 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2082 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2068 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1910 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1754 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1672 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1654 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Have a Designer
โดย: exewyhut
ติดประกาศ: 03-02-2019 @ 08:50 am

These days, fashion represents a significant purpose in our lifestyles. Apparently it is evident through the example of personalities. But could it affect all of us?
To start, right now young people are the most excited about the latest styles. Their pride and the would like to look good is needed by clearly show business to result in the breakthrough of such things like Fashion TV or maybe numerous services in the design of "Hot or simply Not".
Additionaly, every females or young adult magazine have their own fashion dept, which is designed as a direct for followers. There are even women who cope these papers as a Word of god. All you need to can is look around to see how much fashion is normally affected by individuals.
In addition , around schools, women are afraid of being ridiculed as a result of unfashionable garments. It displays the scale associated with media demand on kids. For example , the exact ridiculous model of emo is extremely beautiful because of its display screen on telly, video clips as well as magazines teens. In addition , they have an inexplicable idea that people wearing stylish fashion are for some reason better than others.
On the other hand, there are individuals who appear unmoved by way of the confusion all-around fashion and then the media plus represent his or her style of attire. Unfortunately, you can find not many of which.
In conclusion, huge fashion seriously affects the way you dress. It has a strong influence on our lives, which is growing continuously.
Halloween is often a holiday celebrated on 31st of April. It came about from Luciano holiday in all Saints, however it has become easily an opportunity to have a good time. However , this is a fun in a scary surroundings.
First of all, delete word one can observe lots of people throughout disguise. These were costumes about scary creatures - including ghosts, monsters, monsters and so on - or possibly pretend to generally be some famous horror figures, like Freddy Krueger. Usual on of which day, in fact inseparable, are such characteristics like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of empty pumpkins utilizing scary faces carve out plus a candle position inside.
A very popular activity among the list of children is definitely trick-or-treating. Concealed in their outfits, they go coming from house to house asking „trick or treat? ”. These ask for doggie snacks, especially great ones, since case connected with refusal, these are eager to enjoy a strategy on the individual who refuses.
Adolescents, who are very old in order to trick-or-treat, choose costume gatherings with visitors attractions like terrifying stories indicating, watching horror films or even visiting spots that are considered haunted.
In conclusion I want to point out a very popular Halloween season game referred to as apple bobbing. A large pot is filled with h2o with some companies floating in its exterior. The task on the participants is usually to catch a good apple by their teeth. By using hands is definitely forbidden.
Halloween season is very popular in the usa but it is actually gaining an increasing number of fans within European countries far too. http://hr.gymsupl.pl

My day at school commences every day in eight. This is usually a time involving heavy website traffic, because numerous students take place there simultaneously. First, We go to the locker room room. During my school, just about every single student provides his own locker and a key to it. As i leave this is my coat right now there and change my boots and shoes. I have to execute this because the students are not allowed to walk the college corridors during the same shoes as external. Thanks to the principle, class corridors and also classes continue clean. Sometimes, if I contain a lot of instruction in a provided with day, We leave various textbooks inside cupboard in order that I do not have to carry a truly heavy rucksack.
After departing things from the locker area, I visit class. At times I have several lessons in the same course, but quite often students have to go to different sessions on the same moment. When I the particular appropriate course. usually other students are usually waiting now there. Welcome in addition to talk for some minutes get started on the training. Each wisdom has just exactly 45 minutes, then a 10-minute break. There is also one prolonged break, which often starts for twelve o'clock and lasts 20 seconds. During the crack I usually hit on friends, and quite often I seek to learn an item for the next instruction, for example wounded passengers a class.
Once the third or simply fourth article, I take something. Often in the morning My partner and i make a meal, which I go onto school, yet sometimes We buy a bun in a buy located on the ground floor of the education. You can also acquire tea, caffeine or several other beverages there, but I rarely apply it. I usually get six or possibly seven lessons every day. Throughout the last lesson On the web usually really tired and I dream about finding its way back home. Once the last name finally engagement rings, I check my locker to take our coat and also change the shoes repeatedly and Now i'm happy to go out.
Thanks for the continue letter. I am so thankful Joey led off walk! It really must be a great expertise. I think about when he will initialize talking. Preserve me modified! And, sure, Jane - I aid Tom. I absolutely think it could be great should you moved so that you can Warsaw. We were able to meet more often. And the variety of future choices for Joey and for you actually is more expansive than you consider, really. At this moment let us need you a Satisfied Easter. May well your hopes and dreams come true in this particular joyful springtime time. Could possibly the tranquil spirit within the Resurrection connected with Christ load your heart and remain in them once and for all. I seriously hope you'll spend these times with your as well as you will enjoy the wonderful feeling.

Please eliminate me pertaining to such a brief letter, still I am really overloaded with all the work plus preparations for those wedding. I am so thankful you will consider! Eh, really time for me personally! Write when you find the effort.
I can't quit thinking about a person since the survive time I saw you. Anytime I nearby my face, I see your company's wonderful face and that astonishing smile involving yours. Goodness me, Queen of my middle, I want to consider you gone to an snowdonia where we were actually able to hide and grow happy with each other forever. With the eyes of my creative imagination, I see everyone, my Beautiful, lying with a beach where mild wind flow gently brings down golden warm dust right from between the white colored clouds above. You just sit and watch the main endless violet ocean and even sky.
For that area, the wonderfully colourful dale would maximize every day for all of us. We could then lie on the eco-friendliest, softest along with freshest type grass in the world and enjoy simply being together. As the evenings, we would visit and watch the sun's rays sinking while in the boundless rich waters that put out its lumination breaking it again into heat shades of red-colored to make it your dark gloss, which wraps us featuring its arms and also sings quite possibly the most breathtaking good of peaceful atmosphere. That I choose to come true at some point, my Darling.

And for right now, I want to really feel your delicate sweet lip area on my very own again. The main awareness of your personal existence as well as your love for my situation is truly the particular reason why to live. We have always beloved you i always will probably, my Sweetheart.
Currently, consumers live lengthier than they were doing in the past. There's lots of sources of this unique phenomenon. At this time life is besides longer, but in addition better along with easier, and now we owe that to the progress technology in addition to medicine. You're seeing an escalation in human wellness awareness, notably regarding HIV / AIDS, cancer along with malignant cancers. Generally consumers are more and more thinking about health. Often the media encourage a healthy way of life and give tips about proper a healthy eating plan. The ideal modern day man is definitely slim, does indeed sport, doesn't smoke and eat on fast-food dining places. I believe we live for a longer time today in the following reasons.
First and foremost, the exact medical and biotechnology industry gives ever brand-new solutions. For instance , modern medicine has uncovered how cancer cells create and is working on everything inside power to stop these elements. What's more, inside modern establishments doctors work with a variety of solutions, paying good attention to the exact calm setting in private hospitals. They are hunting for psychological processes to solve health problems. In the 20 th century, people today began to find drugs for individuals struggling with several different mental complaints. Society eventually understood which will isolation (imprisonment) is not hope for00 this type of soreness. Doctors that, for example , despression symptoms is not only the actual patient's despondent mood.
The second thing is - as of today, we do not ruin your day the problem of significant and common epidemics. The federal government is aware of the particular threat as well as tries to avoid it no matter what.
Finally, it needs to be mentioned that we now have a great knowledge of a healthy diet and lifestyle compared to exactly what our forefathers knew around health. Females know all areas about appropriate nutrition and diets. Men used to visit the gym and complete the body. Game is trendy. What's more, persons start to give up smoking cigarettes. They are entirely aware of the results of this habit. Cigarettes seriously affect health and fitness, can cause the two lung melanoma and many other ailments.
In summary, this indicates obvious that men live more today. We are better expenses and we are able to use many new pioneer technology and treatments. However , most importantly, we want to handle ourselves which do not underestimate our health challenges.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-02-2019 @ 08:50 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที