Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19195 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10505 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2883 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2195 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2108 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2091 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1938 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1781 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1696 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1690 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
ค้นหา
      
  

ข้อความทั้งหมด
ท่าสะอาด : ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าส ะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารเรียนอาคารป ระกอบโรงเรียนชุมชนบ้า นท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าส ะอาดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารเรียนอาคารป ระกอบโรงเรียนชุมชนบ้า นท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ราคากลางของงานก่อสร้า งในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต ้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างปร ะเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช ื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผ ู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล ้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เส นอราคาได้มีคำสั่งให้ส ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช ่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเ ลือกผู้มีคุณสมบัติเบื ้องต้นในการจ้างของโรง เรียนชุมชนบ้านท่าสะอา ด ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน ์ร่วมกันกับผู้เสนอราค ารายอื่นที่เข้าเสนอรา คาให้แก่โรงเรียนชุมชน บ้านท่าสะอาด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำกา รอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธ รรมในการสอบราคาจ้างคร ั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าส ะอาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอ ราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอก สารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าส ะอาด ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ บไซต์ [URL] หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒๘๘๗๙๘๐ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายพันธุ์เทพ ใจคำ) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุ มชนบ้านท่าสะอาด
23-12-2014 8:48:pm
คนเมืองเลย : ขออนุญาตประกาศแจ้งลิ้ งค์ลำดับการเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วยเสียขอความอ นุเคราะห์จากเจ้าหน้าท ี่ที่รับผิดชอบกรุณาช่ วยแก้ไขข้อมูลด้วย เพื่อทราบรายละเอียดกา รเรียกบรรจุ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
19-08-2013 5:03:pm
Houytong : โรงเรียนบ้านห้วยทองรั บสมัครครูอัตราจ้าง รายละเอียด [URL]
12-11-2012 6:34:pm
หนุ่มหมวกฟาง : มีใครรู้ข่าวคราวการบร รจุครัวผู้ช่วยรอบใหม่ บ้างมั้ยครับ...เงียบม ากเลย สพป.ลย.1 ใครมีข้อมูลช่วยมาตอบท ีครับ....
25-10-2012 1:12:pm
วรภร : ผลการแข่งขันศิลปะหัตถ กรรมนักเรียนทำไหมยังไ ม่ออกยังไม่ขึ้นเว็บกร ุณานำขึ้นเว็บด้วยเด็ก นักเรียนมที่ไปแข่งขัน อยากรู้แล้ว
17-09-2012 10:29:am
คนผ่านทาง : มีสหกรณ์ขายข้าวให้ประ ชาชนคนจนในราคาถูกกว่า ท้องตลาดคงดีนะครับ บ่มีเงินจะได้กินข้าวห รือปาว แห้งแล้ง
13-08-2012 11:00:am
คนผ่านทาง : ปีนี้แห้งแล้งฝนไม่ตก ข่าวที่ว่านเอาไว้ต้นแ ดงแห้ง 2 เดือนเศษแล้วที่ฝนไม่ต ก ครึ้มๆ แต่ไม่ตก ไม่รู้ว่าจะได้เก็บเกี ่ยวหรือป่าว ข้าวปีหน้าจะมีกินหรือ ปาวขอให้ฝนตกลงมาเร็วๆ ข้าวยังรอฝน
13-08-2012 10:59:am
คนผ่านทาง : ยังยิ้มสู้ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าห น้าที่ สพป.เลย1ทุกคน และผู้ขึ้นบัญชี ถึงวันนี้เขตเราไม่มีก ารเรียกบรรจุแต่ก็ไม่เ ป็นไรทุกคนทำดีแล้วเต็ มความสามารถแล้ววันหน้ าคงเป็นวันของเราใจเย็ นทำดีคงได้ดี
13-08-2012 9:32:am
คนผ่านทาง : แค่รู้ข่าวว่าประชาสัม พันธ์มีการมาขอใช้บัญช ีก็ยังดีถ้าข่าวนั้นเป ็นจริงอีกหน่อยคงมีการ ขอใช้บัญชีครุผู้ช่วย ปี 55 ทุกเอกเป็นกำลังใจให้ไ ด้บรรจุเยอะที่สุดและม ีการขอใช้บัญชีนะครับ
12-08-2012 3:35:pm
คนผ่านทาง : ปี54 ไปสอบ สพม.33 ข้อสอบอยากมากๆ มีเอกสอบไม่ผ่าน 5-6 วิชาเอก ปีนี้เลยไม่ไปสอบ สพป.33 สุรินทร์ แต่ปีนี้ข้อสอบส่วนกลา งข้อสอบเหมือนกันทุกเข ต แต่ปีนี้พอไม่ไปสอบเขา เรียกบรรจุรอบ 3 แล้ว รอบละ 50-60 คน วาสนาแท้ๆ
12-08-2012 3:34:pm
kunam : สู้ๆๆ
12-08-2012 2:20:pm
kunam : แต่ความคิดเห็นส่วนตัว เราก็อย่าเงียบไปเดี๋ย วเขาก็จะลืมเราเสียอีก ก็พยายามติดตามเรื่อยๆ ฟังหูไว้หูมันจริงก็ดี หรือเขาจะบอกปัดเราบ้า งก็ดีแต่สรุปแล้วเราต้ องติดตามทวงถามตลอดนะค รับ
12-08-2012 2:20:pm
kunam : ก็คนในเขตนั้นแหละว่า ผอ.เขตเขาก็ว่าประชาสั มพันธ์ให้เขตอื่นมายืม บัญชีเราอยู่เขาบอกให้ เราใจเย็นๆ
12-08-2012 2:17:pm
คนผ่านทาง : ข่าวเรียกยกบัญชี ยืมบัญชีเอามาจากไหนช่ วยหาที่ไปที่มาหน่อยหร ือสร้างกระแส
12-08-2012 8:49:am
คนผ่านทาง : คุณ kunam เอาข่าวมาจากไหนเป็นข่ าวที่จริงหรือ หลายคนเขายังรอความหวั งนะ ถ้าเป็นข่าวจริงก็ดี แต่เป็นข่าวที่ที่คุณส ร้างขึ้นทำลายความหวัง หลายคนนะครับ เรียกบรรจุหน่อย เขตอื่นเขาเรียกรอบ 3 แล้ว
12-08-2012 8:47:am
kunam : ข่าวดี ผอ.มี นโยบายเรียกยกบัญชีและ ยืมบัญชี
11-08-2012 2:56:pm
kunam : สอบครูผู้ช่วยแล้วขึ้น บัญชีไว้ทำไมไม่เรียกแ ต่กลับประกาศรับครูจาก นักเรียนทุนแล้วประกาศ สอบทำไมครับ
10-08-2012 8:13:pm
kunam : ผอ.เขต 1 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เ ขตอื่นยืมบัญชีเอกสังค มหน่อยยอดสมัครเยอะผ่า นแค่นี้น่าจะเรียกหรือ ให้ยืมบัญชีให้หมดแล้ว ก็ช่วยหน่อยนะครับอาเซ ียนแล้วสร้างความสำคัญ ให้นักเรียนหน่อยครับ
10-08-2012 8:09:pm
kunam : ผอ.เขตว่าประชาสัมพันธ ์บัญชียามออกสัมปนานะค รับ
10-08-2012 8:06:pm
kunam : บัญชี 55ช่วยกันไถ่ถามแล้วท่ านจะได้เองถ้าท่านเงีย บเขาก็เงียบ
10-08-2012 8:05:pm
kunam : เอกสังคมเรียกถึงสี่สิ บใหมอาเซียนแล้วเด็กเร ียนสังคมสำคัญนะมันก็ย ากที่ใครจะมาสอนให้เขา เข้าใจประชาสัมพันธ์บั ญชีให้หน่อยอย่าบอกปัด เลยเวลาโทรถามก็บอกว่า เปิดสอบอัตราเดียวแต่ค วามจริงก็ช่วยๆกันหน่อ ยครับ
10-08-2012 8:04:pm
คนผ่านทาง : คำพูดที่ดูดี ขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต ฟังแล้วดูดี แต่ไม่มีการเรียกบรรจุ
10-08-2012 12:55:pm
คนผ่านทาง : ดูข่าวขาดแคลนครูแต่ไม ่มีการเรียกบรรจุ แปลก เขตอื่นเขามีการขอใช้บ ัญชีของเราทำไมไม่มีกา รเรียกบรรจุหลายอัตรา และไม่มีการมาขอใช้บัญ ชี ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ หน่อยนะครับ
10-08-2012 12:42:pm
คนผ่านทาง : คุณ ULtrASLaM คุณเป็นเจ้าหน้าที่ สพป.เลย1 หรือ หรือว่าเป็นผู้ขึ้นบัญ ชีปี55
09-08-2012 5:43:pm
ULtrASLaM : ตามลิงค์นี้ครับ [URL]
09-08-2012 4:02:pm
1  2  3  4  5  6  7  8  9

หน้า 1 / 20      ถัดไป
ผู้บริหาร สพป.ลย 1
Click เพื่อดูประวัติ
ดร.รอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพท.เลย เขต 1
 • เข้าระบบ
  3.216.79.60

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
  สมาชิกใหม่ในปีนี้0
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 245,329
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • LorrieHwan

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 322
  คำแนะนำ: 44
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที